• معرفی

  • ارائه مشخصات

  • پرداخت هزینه

  • دریافت رسید

لاتاری یک سیستم قرعه کشی است که هر ساله توسط اداره مهاجرت آمریکا به منظور حفظ تنوع نژادی برگزار می شود، بین افرادی که در لاتاری ثبت نام می کنند قرعه کشی انجام می شود و افراد برنده، اقامت دائم آمریکا (گرین کارت) دریافت می کنند. کشور ایران سالانه دارای 6000 برنده و 4500 سهمیه گرین کارت می باشد!